Ansvaret for indholdet på de eksterne websteder påhviler alene udbyderen af dette indhold.
Eksterne websteder gennemgås omhyggeligt og kontrolleres efter bedste evne og overbevisning før oprettelse af et link dertil.
Vi garanterer imidlertid hverken udtrykkeligt eller stiltiende fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de oplysninger, som der er adgang til via eksterne hyperlinks.
Der kan på et hvilket som helst tidspunkt ske ændringer i eksterne websteders indhold uden tjekbank.dk’s vidende.